Navigacija

14D2I31 - Molekularni markeri u analizi i detekciji rasne pripadnosti i pedigrea

Specifikacija predmeta
Naziv Molekularni markeri u analizi i detekciji rasne pripadnosti i pedigrea
Akronim 14D2I31
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Zoran Stanimirović
 2. prof. dr Jevrosima Stevanović
 3. prof. dr Vladimir Dimitrijević
 4. prof. dr Mila Savić
 5. doc. dr Uroš Glavinić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni
   Uslov Upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta Savladavanje metoda molekularne genetike u cilju testiranja roditeljstva, analize srodstva i utvrđivanja rasne pripadnosti.
   Ishod Razumevanje uloge testiranja roditeljstva u verifikaciji pedigrea životinja i programima gajenja životinja. Upoznavanje sa faktorima koji utiču na preciznost testa za utvrđivanje roditeljstva i analizi pedigrea. Osposobljavanje za samostalno izvođenje testa na roditeljstvo, analize srodstva i utvrđivanje rasne pripadnosti.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Teorijska nastava: Od Mendela do molekularnih markera. Tipovi molekularnih markera. Nuklearna i mitohondrijalna DNK i analize korelacija genetskih polimorfizama sa određenim fenotipskim karakteristikama. Upotreba podataka dobijenih analizom polimorfizama DNK u utvrđivanju srodstva, roditeljstva i izradi pedigrea.
   Sadržaj praktične nastave Samostalni istraživački rad: Izolacija DNK, amplifikacija konzerviranih regiona mitohondrijalne DNK, amplifikacija mikrosatelita nuklearne DNK (PCR, real-time PCR, RT-PRC, PCR-RFLP, LAMP), vizuelizacija rezultata gel-elektroforezom i sekvencioniranjem i analiza dobijenih rezultata u cilju analize srodstva, roditeljstva i izrade pedigrea
   Literatura
   1. Đelić N, Stanimirović Z: Principi genetike, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu, Elit-Medica, Beograd, 2004.
   2. Wilson K, Walker J: Principles and Techniques of Biochemistry and Molecular Biology, 7h edition, Cambridge University Press, 2010.
   3. Watson JD, Baker TA, Bell SP, Gann A, Levine M, Losick R: Molecular Biology of the Gene, 7th Edition, Pearson Education, 2013.
   4. Farkas DH, DNA from A to Z, Amer Assoc for Clinical Chemistry, 2004.
   5. Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P: Molecular Biology of the Cell, 5th ed., Garland Science, New York, 2007.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava: priprema seminarskog rada, javno izlaganje i kritička diskusija. Samostalni istraživački rad: izvođenje eksperimenta, analiza i diskusija rezultata.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20