Navigacija

14I6IO04 - Higijena i tehnologija namirnica animalnog porekla 3

Specifikacija predmeta
Naziv Higijena i tehnologija namirnica animalnog porekla 3
Akronim 14I6IO04
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Neđeljko Karabasil
 2. doc. dr Silvana Stajković
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Nikola Čobanović
 2. doc. dr Tijana Ledina
 3. doc. dr Nevena Grković
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 12.0 Status predmeta izborni
  Uslov nema
  Cilj predmeta IP4 ima za cilj da produbi znanja i veštine studenata stečene u obaveznom delu studijskog programa i usmeri ih ka ključnim i najsavremenijim aspektima: proizvodnje, kvaliteta, higijenske ispravnosti, analize i kontrole namirnica animalnog porekla.
  Ishod Studenti treba da poznaju i razumeju principe upravnjanja kvalitetom i kontrole kvaliteta namirnica; da umeju da sprovedu: pregled, procenu tehnoloških karakteristika, kvaliteta, higijenske i zdravstvene ispravnosti i upotrebnjivosti namirnica.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Sistemi za upravljanje i obezbeđenje kvaliteta; standardi ISO i SRPS ISO: Kvalitet namirnica: Uzorkovanje. Priprema uzorka za ispitivanje. Izbor metoda i redosleda ispitivanja. Metode senzorne analize. Kvalitativna i kvantitativna hemijska analiza. Brze metode za mikrobiološko ispitivanje hrane; zakonska regulativa.
  Sadržaj praktične nastave Kontrola proizvodnog procesa klanja stoke i obrade trupa, kontrola proizvodnog procesa prerade mesa, senzorna ocena proizvoda od mesa, senzorna ocena proizvoda od mleka.Izbor, obuka i trening ocenjivača senzornih svojstava. Priprema uzoraka. Metode senzorne analize: . Spektrofotometrijsko određivanje fosfora. TBK-test. TLC-razdvajanje masti. Mikrobioloških metoda analize hrane.
  Literatura
  1. Milan. Ž.Baltić i N. Karabasil: Kontrola namirnica animalnog porekla, udžbenik, Beograd, 2011.
  2. Vlado Teodorović, Milan Ž. Baltić, Neđeljko Karabasil: Atlas riba, rakova i školjki, Beograd, 2005
  3. Vlado Teodorović, Neđeljko Karabasil, Mirjana Dimitrijević, Dragan Vasilev. Higijena i tehnologija mesa, Fakultet veterinarske medicine, 2015
  4. Vuković I. Osnove tehnologije mesa, 2012.
  5. Martin P: Honey Quality Standards All Over the World, Ljubljana, 2003
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  4 6
  Metode izvođenja nastave Nastava će biti organizovana u predavaonicama. Teorijska nastava se bazira na predavanjima uz obilno korišćenje ilustrovanog i interaktivnog materijala, kao i arhivirane dokumentacije Katedre. Praktična nastava se održava u laboratorijama Fakulteta i u objektima za klanje životinja i objektima za proizvodnju i preradu mesa i mleka.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava 40 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 10
  Seminari 10