Navigacija

Program studija

Studije na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu su akreditovane integrisane studje koje traju 6 godina (http://www.vet.bg.ac.rs/sr/studije/integrisane-akademske-studije).

Po diplomiranjum stiče se titula doktor veterinarske medicine (dr vet. med.), popularno - veterinar.

Pretklinički predmeti – prva, druga i treća godina

Tokom prve dve godine studenti uče anatomiju i histologiju zdravih životinja, kao i biohemijske procese i funkcije pojedinih tkiva i organa i organizma kao celine. Osim toga upoznaju bakterije, viruse i parazite koji izazivaju bolesti životinja.

Tokom treće godine, studenti uče promene koje nastaju na organima i tkivima kod obolelih životinja, kao i opšte i specifične mehanizme nastanka bolesti. Praktično rade obdukciju i pregled različitih tkiva i telesnih tečnosti, a sve u cilju dijagnostike bolesti. Osim toga, studenti se upoznaju sa higijenom smeštaja i negom domaćih životinja, kao i sa primenom preventivnih mera koje su značajne za sprečavanje pojave bolesti ali i sa vrstama lekova i načinom njihovog dejstva. Na trećoj godini se praktično uči opšti klinički pregled životinja koji čini bazu kliničkog rada u veterinarskoj medicini.

Klinički predmeti (četvrta, peta i šesta godina)

U okviru kliničkih predmeta uči se kompletna dijagnostika i terapija različitih bolesti kućnih ljubimaca i farmskih životinja. Posebnu važnost ima izučavanje zaraznih bolesti. Mnoge zarazne bolesti su zajedničke životinjama i ljudima, odnosno direktno ugrožavaju zdravlje ljudi, te je odgovornost veterinara u dijagnostici i sprečavanju širenja tih bolesti posebno velika.

Zajednički rad sa nastavnicima i saradnicima fakulteta tokom lečenja pacijenata na klinikama fakulteta i na terenu, u uslovima koji predstavljaju našu stvarnost, omogućava studentima da spoje teoretska znanja sa praktičnim veštinama, kao i da nauče da preuzimaju odgovornost za svoj budući profesionalni angažman.

Na petoj godini studija, studenti se mogu opredeliti za jednu od izbornih oblasti koje im omogućavaju usmeravanje u budućem profesionalnom angažmanu. Izborne oblasti su sledeće 1) klinička patologija i terapija socijalnih životinja, 2) uzgoj, patologija i terapija farmskih životinja, 3) preventivna veterinarska medicina i 4) higijena i tehnologija namirnica animalnog porekla. Iz odabrane izborne oblasti studenti rade i brane diplomski rad.

  1. Klinička patologija i terapija socijalnih životinja se odnosi na učenje veština vezanih za zaštitu zdravlja pasa, mačaka i drugih kućnih ljubimaca, kao i sportskih konja i konja namenjenih rekreaciji. Studenti koji se opredele za ovu oblast tokom dve godine rade sa pacijentima, prvenstveno u ambulantama fakulteta, stiču praktična znanja i veštine koje su im neophodne za samostalan rad u kliničkoj praksi.
  2. U okviru izborne oblasti Uzgoj, patologija i terapija farmskih životinja, odnosno goveda, ovaca, koza, svinja i živine, studenti izučavaju kako poremećaje zdravlja pojedinačnih grla, tako i zdravlje stada ili jata kao celine.
  3. Izborna oblast Preventivna veterinarska medicina pruža saznanja o higijeni smeštaja i nezi domaćih životinja u različitim tipovima gazdinstava, a posebno u organskoj proizvodnji i očuvanju autohtonih rasa.
  4. Na izbornoj oblasti Higijena i tehnologija namirnica, studenti se bliže upoznaju sa proizvodnjom i preradom mesa i mleka, integrisanim sistemima kontrole, higijenom kako proizvodnje mesa i proizvoda od mesa, tako i mleka i proizvoda od mleka, kao i ostalih namirnica animalnog porekla (npr. jaja i meda), analizom hrane, kvalitetom i nutritivnom vrednošću hrane i takozvanom funkcionalnom hranom.